Obsah kapitoly Dialog

  Dialog

  „Co na první pohled vypadá jako reprodukce běžného hovoru, bude v dobrém dramatu konstrukcí slov sestavených tak, aby splnila množství účelů, které nejsou okamžitě zřejmé.“

  John L. Styan: Prvky dramatu

  Co je to dialog? 

  Dialog jako jedna ze základních forem (lidské) interakce bývá vymezován tím, že jde o komunikaci dvou nebo více účastníků*ic, kteří se střídají v pronášení svých promluv.

   Jejich komunikace většinou někam směřuje. Není ale dialog jako dialog. Jaký je rozdíl mezi rozhovorem, který běžně vedeme ráno u snídaně, a dramatickým dialogem, který slyšíme z jeviště? Nad způsobem výstavby dramatického dialogu lze přemýšlet prostřednictvím bližšího setkání s hrou Divoká kachna od Henrika Ibsena. Titulní divoká kachna je metaforou. Jak lze v dramatu i v jiném typu textů pracovat s obrazným (metaforickým) sdělováním významů? Hru Divoká kachna lze také chápat jako model (ne)zdravých rodinných a sociálních vazeb. Tématem hry je otázka pravdivosti a upřímnosti. Je pravda nade vše? A jaký smysl mají milosrdné lži? 

  Improvizace a dialog, workshop #buďjamák, foto: Terezie Fojtová
  Improvizace a dialog, workshop #buďjamák, foto: Terezie Fojtová Improvizace a dialog, workshop #buďjamák, foto: Terezie Fojtová

  O kapitole Dialog

  Průřezová témata učebnice

  Aktivity v této kapitole slouží – vedle samotného tématu dialog – k ohledávání zvýrazněných témat.

  1/ metaforické, nepřímé, obrazné vyjádření (v umění a mimo ně) 

  2/ divadelní metafora jako nástroj porozumění světu kolem sebe

  3/ vztah „reality“ a jejího zobrazení (v umění či médiích), otázka sebeinscenace

  Rozvíjené klíčové kompetence

  • sociální a personální
  • komunikativní
  • k řešení problémů
  • k podnikavosti
  • občanská

  Jak pracovat s touto kapitolou?

  Kapitola Dialog má strukturu podobnou řece s jedním ramenem (které představuje příklad kontextové odbočky, podobné odbočky může navrhnout pedagog/žka sám*a – například na téma práva žen či konkrétní události z oblasti vědy či umění). Můžete využít nabízené typy aktivit k rozvíjení témat a prožitkovému či projektovému typu učení. Nejvýhodnější je postupovat materiálem lineárně. Postup kapitolou se také bude lišit, budou-li mít studenti*ky přečtenou celou hru Divoká kachna, nebo budou-li pracovat jen s ukázkami uvedenými v této kapitole. Z nabízených materiálů můžete vybírat například takto:

  • Pokud je vaším cílem seznámit se s dílem Henrika Ibsena, začněte přečtením hry Divoká kachna a pokračujte výkladovou částí Kdo byl Henrik Ibsen?
  • Pokud vás více zajímá použití obrazného vyjadřování v dramatu, obecně na divadle nebo v jiných kontextech, začněte pasáží Obrazné sdělení neboli Metafora. 

  Tip: Kapitola obsahuje i rozšiřující pasáže k fenoménům, o kterých je možné hlouběji diskutovat ve skupině (sebeinscenace skrze portrétní fotografii, milosrdná lež a její funkce, metaforické vyjádření jako nástroj manipulace).

  Pozvěte si lektora*ku

  V kapitole navrhujeme celou škálu tvůrčích aktivit – od pohybových a hereckých až k psaní dialogů. Některé možná sami používáte, jiné si třeba troufnete podle metodických návodů vést sami. Dobrým řešením je ale také přizvat do výuky divadelní tvůrce*kyně různých profesí (herce*ečky, režiséry*ky, dramaturgy*ně, scénografy*ky, produkční, jevištní technology*žky) nebo divadelní lektory*ky – můžete se obrátit třeba na Asociaci divadelních lektorů (divadelnilektori.cz),  vyhledat lektorské oddělení některého z divadel, vyzkoušet workshop nenásilné komunikace nebo se obrátit přímo na divadelníky*ce. Rádi se s vámi potkáváme!

  V kapitole se také setkáváte s teoretickým výkladem, který připravilo několik teatroložek. Pokud byste takového odborníka*ici chtěli pozvat do výuky, aby výklad na konkrétní téma prohloubil, můžete se obrátit na Katedru divadelních studií Filozofické fakulty MU. Více informací naleznete na adrese: https://divadlo.phil.muni.cz/pro-verejnost/spoluprace-se-ss

  Modelové hodiny, projektový den

  2 vyučovací hodiny

  Z následujícího materiálu si pedagog*žka vybere témata, na něž se chce zaměřit. Výkladové pasáže střídá s aktivitami analytickými, tvůrčími i divadelními tak, aby studenti*ky byli stále aktivizováni*y. Výběr aktivit závisí také na prostoru, v němž se hodiny konají. Doporučujeme upravit místnost tak, aby umožňovala prostorové aktivity, které jsou navrženy tak, aby studujícím dovolily zažívat jednotlivá témata tělesně.

  Projektový den

  Hra Henrika Ibsena Divoká kachna může sloužit jako odrazový můstek k projektovému dnu, do nějž se zapojí vyučující českého jazyka a literatury, vyučující základů společenských věd a vyučující dějepisu. Studenty*ky necháme dopředu přečíst celou hru (mohou si ji přečíst samostatně v rámci domácí přípravy nebo tak, že si rozdělí role a v průběhu dvou vyučovacích hodin si ji nahlas předčítají). Každý vyučující přistoupí k materiálů ze „své“ strany. Češtinář*ka se zaměří na Ibsenovu divadelní hru jako na případ určitého typu dramatu, na funkci a podobu dramatického dialogu a na metaforické vyjádření, dějepisář*ka vybere z časové osy vhodnou historickou událost a zprostředkuje kontext a její dopady (s důrazem na dějiny každodennosti), občankář*ka se může vztáhnout k fenoménu lži (důvody a důsledky malých a velkých lží), sebeinscenace (funkce portrétní fotografie dříve a dnes) nebo manipulace za pomoci obrazného vyjádření (pasáže věnované obraznému vyjadřování v publicistických textech).

  Dialog a akce, inscenace Bum Bum Soireé, DF JAMU, foto: Barbora Bachanová
  Dialog a akce, inscenace Bum Bum Soireé, DF JAMU, foto: Barbora Bachanová

  Co je dialog?

  Dialog jako jedna ze základních forem (lidské) interakce bývá vymezován tím, že jde o komunikaci dvou nebo více účastníků*ic, kteří*ré se střídají v pronášení svých promluv.

  Dialog může být i psanou výměnou (historicky typicky korespondenční, dnes vedenou prostřednictvím různých elektronických technologií a médií, např. e-mail, chat).

  Přidávána bývá i podmínka, že komunikace někam směřuje, způsobuje nějakou změnu v okolní skutečnosti, ve stavu informovanosti účastníků*ic, v jejich vzájemných vztazích; že se při výměně replik partneři*rky něčeho společně dobírají, vzniká nějaká nová kvalita – což nemusí být vždy vyšší stupeň vzájemného porozumění, souladu, ale třeba i názorové vyjasnění a upřesnění vzájemných pozic. V tomto smyslu můžeme za dialog považovat jakoukoli konverzaci, kterou mezi sebou lidé vedou. Konverzovat nemusíme jen s člověkem – určitý typ konverzační výměny lze realizovat i se zvířetem nebo s chatbotem.

  Zkoušení dialogu a situace, workshop #buďjamák 2019/2020, foto: Terezie Fojtová
  Zkoušení dialogu a situace, workshop #buďjamák 2019/2020, foto: Terezie Fojtová

  Komunikace nemusí nutně někam směřovat a může případně i postrádat smysl. Třeba proto, že účastníci*ce dialogu si každý*á vedou svou. Zdálo by se, že v protikladu k dialogu stojí monolog – tedy promluva jen jediné*ho mluvčí*ho. Monolog je ovšem s dialogem úzce spojen a může být jeho součástí. Stane se tak například, když dominantní účastník*ce delší dobu zůstane v roli mluvčí*ho (např. vypráví příhodu), komunikace se tak stane asymetrickou. Ten, kdo monolog vede, může počítat s posluchačem*kou nebo také nemusí (vede například monolog vnitřní, který směřuje k němu samému).

  Co je dramatický dialog?

  Dramatický dialog je zvláštní případ řeči mluvené, který má na rozdíl od běžného dialogu přidané funkce. Zjednodušeně můžeme říct, že jeho adresáty*kami nejsou jen postavy dramatu (např. Romeo a Julie), ale i publikum v hledišti (pan a paní Svobodovi).

  Graf ukazuje, že v divadle probíhají dvě roviny komunikace (dialogu) současně. První rovinou je dialog mezi postavami, které představují herci*ečky uvnitř divadelního představení, druhou rovinou je dialog mezi představením jako celkem a diváky*čkami. Být divadelním divákem*čkou tedy není pasivní „rolí“, nýbrž aktivním procesem. V některých typech divadla může herec*čka (postava) komunikovat přímo i s divákem*čkou, např. oslovením diváků*ček či jinou přímou interakcí s nimi.

  Dialog - nákres schema v divadelním představení

  Proto se divadelní dialog chová trochu jinak a musíme k němu i jinak přistupovat. Dramatický dialog je vždy stylizovaný (i pokud se jedná o dialog realistický), je autorem*kou logicky uspořádaný (postavy si například většinou neskáčou do řeči a nemění asociativně téma hovoru). Jeho cílem je posun zápletky.

  Je důležité si uvědomit, že dialog mezi dramatickými postavami nemusí být bezpodmínečně dialogem slovním (verbálním). Dialog může být realizován také prostřednictvím mimiky, gesta nebo činu.

  Replika často plní několik funkcí zároveň: Osvětluje postavu, která mluví; postavu, na kterou se mluví; postavu, o které se mluví; rozvíjí zápletku, popisuje prostředí a okolnosti hry; působí ironicky tím, že sděluje obecenstvu něco jiného, než co sděluje postavám.

  V dramatu jsou samozřejmě zásadní činy (Romeo a Julie se sprovodí ze světa, Maryša zabije Vávru), ale tyto činy často pramení z předchozího jednání, které je především slovní. Příkladem takového jednání slovem je milostná scéna R a J (Romeo prostě Julii musí přesvědčit, že ji opravdu miluje, jinak hra může skončit) nebo vstupní scéna v Maryše, kde Vávra s Lízalem smlouvají o Maryšino věno – vlastně je to souboj argumentů.

  Dodejme, že dramatický dialog nenacházíme jen na divadle, ale i v dalších audiovizuálních dílech (ve filmu, televizi nebo počítačové hře). Podobně dramatický monolog může být dialogem s nepřítomným nebo pomyslným partnerem*kou, s nímž mluvčí počítá.

  O čem se lidé baví?

  Rozhovor v obývacím pokoji je jeden z nejběžnějších typů dialogů, který si umíme představit. Zažíváme ho sami*y běžně.

  Jako lidé se na takové rozhovory velmi rádi díváme nebo je posloucháme – v televizi, ve filmu, v divadle, v rozhlasu, na sítích. Poprvé se s dialogem z obývacího pokoje podobného těm dnešním setkali*y diváci*čky v divadle v 19. století. Tím nejznámějším dramatikem, který usadil postavy do pohovek a k jídelním stolům, byl Henrik Ibsen (1828– 1906).

  Kdo byl Henrik Ibsen?

  Henrik Ibsen byl norský dramatik a příležitostný básník. V současnosti jde o druhého nejuváděnějšího dramatika hned po Williamu Shakespearovi. Čím to je, že Ibsenovy hry přežily více než sto let od doby svého vzniku a jsou stále populární? A jak se v nich nakládá s dramatickým dialogem?

  Dramatika Henrika Ibsena se téměř na rok překrývá s druhou polovinou 19. století. V této době se rodí moderní společnost tak, jak ji známe dnes. Poprvé za dobu existence lidstva je síla lidských a zvířecích svalů postupně nahrazena stroji. Stroje začnou definovat náš přístup k práci a novým způsobem segmentují lidský čas. Mění se také způsoby komunikace (postupně je budována evropská železniční síť umožňující efektivní transfer zboží i pracovní síly, telegrafní a později telefonické spojení zároveň přináší možnost přenosu informací v reálném čase). To vše způsobuje zásadní proměnu, pokud jde o naše vnímání času a prostoru.

  Henrik Ibsen napsal dohromady dvacet šest her. Dramata, která si s jeho jménem nejčastěji spojujeme, jsou Domeček pro panenky (známý také jako Nora), Divoká kachna, Nepřítel lidu, Heda Gablerová. Všimněme si, že až na jednu výjimku jde o hry až z druhé poloviny jeho tvorby, konkrétně z poslední třetiny 19. století. Hry, které jsou uvedeny tučným písmem, se dodnes uvádějí na scénách po celém světě.

  O Henriku Ibsenovi si můžete poslechnout v audioverzi.

  Seznam her Henrika Ibsena

   1849 Catilina

   1850 Mohyla (Kjæmpehøien)

   1851 Norma čili láska politikova  (Norma eller  En Politikers Kjærlighed)

   1853 Svatojánská noc (Sankthansnatten)

   1855 Paní Inger na Østrotě (Fru Inger til Østråt)

   1856 Slavnost na Solhaugu (Gildet på Solhaug)

   1857 Olaf Liljekrans

   1858 Bojovníci na Helgelandu / Ørnulfova výprava (Hærmændene på Helgeland)

   1862 Komedie lásky (Kjærlighedens komedie)

   1863 Nápadníci trůnu (Kongsemnerene)

   1866 Brand

   1867 Peer Gynt 

   1869 Spolek mladých (De unges Forbund)

   1873 Císař a Galilejský (Kejser og Galiæer)

   1877 Opory společnosti (Samfundets Støtter)

   1879 Domeček pro panenky / Nora / Domov loutek (Et Dukkehjem) 

   1881 Strašidla/Přízraky (Gengangere)

   1882 Nepřítel lidu (En Folkefiende)

   1884 Divoká kachna (Vildanden)

   1886 Rosmersholm / Bílí koně 

   1888 Paní z moře / Paní z námoří / Mořská paní (Fruen fra Havet)

   1890 Heda Gablerová (Hedda Gabler)

   1892 Stavitel Solness (Bygmester Solness)

   1894 Eyolfek / Malý Eyolf (Lille Eyolf)

   1896 John Gabriel Borkman

   1899 Když my z mrtvých procitáme (Når vi døde vågner)

  V jakém kontextu Henrik Ibsen působil? 

  Ibsenova tvorba je součástí norského národního obrození. V důsledku uspořádání Evropy po skončení napoleonských válek je Norsko od roku 1814 součástí personální unie se Švédskem a nastupuje cestu k samostatnosti, které dosáhne v roce 1905, tedy rok před Ibsenovou smrtí. Henrik Ibsen je proto tedy krajanem například o dvacet let mladšího švédského spisovatele Augusta Strindberga.

  Je pro inscenování divadelní hry důležité znát dobový kontext vzniku textu?

  Znalost dobového kontextu (společenského, politického, historického, uměleckého atd.) dává inscenačnímu týmu potřebnou oporu v tom, jak textu rozumět, jak s textem pracovat (například škrtat) a jak hru aktualizovat – potřebujeme kontext znát, ale není pro nás dogmatem. Proces zkoušení inscenace je tvůrčí práce, při které se vyvíjí nejen estetická stránka inscenace, ale i její srozumitelnost, účinnost a působivost. Znalost osvobozuje a podněcuje přemýšlení, divadlo ale není hodina dějepisu. I když se hraje třeba Evita, Richard III., Julius Caesar, Čarodějky ze Salemu nebo Marie Antoinetta. Zjistíte to sami, když na nějaký titul s historickou látkou zajdete do divadla nebo si záznam pustíte na Dramoxu.

  Henrik Ibsen spolu s dalšími norskými intelektuály*kami a umělci*kyněmi té doby, nejen literáty*kami, ale i výtvarníky*cemi, hudebníky*cemi nebo lingvisty*kami, svým dílem pomáhá vybudovat identitu norského národa.

  Obraz norských romantických malířů Adolpha Tidemanda a Hanse Gudeho Svatební průvod v Hardangeru, 1853. Zdroj: Wikmedia Commons
  Obraz norských romantických malířů Adolpha Tidemanda a Hanse Gudeho Svatební průvod v Hardangeru, 1853. Zdroj: Wikmedia Commons

  V první fázi své tvorby proto Ibsen píše především romantizující dramata čerpající z norské historie či folklorního dědictví. Tyto hry jsou psány veršem a Henrik Ibsen je tvoří pro norská divadla, v nichž v padesátých letech 19. století prakticky působí. Můžeme říct, že v té době píše na zakázku svých zaměstnavatelů.

  Druhá polovina jeho tvorby je psána prózou. Vzniká v době, kterou charakterizuje zvědečtění všech oblastí života společnosti – vedle publikování evoluční teorie Ch. Darwinem vznikají obory, jako je sociologie a psychologie. Sám člověk a jeho pozice ve společnosti se stává předmětem vědeckého bádání. 

  Důkladnému zkoumání začínají být podrobovány také podmínky evropského kapitalismu, což umožní vznik socialistického hnutí. Rostoucí urbanizace stojí za vznikem dělnických předměstí se všemi svými neduhy. 

  Také médium fotografie, jejíž technologický proces se v této době pozvolna zjednodušuje, a v samém závěru 19. století objevený film, umožní zachytit realitu objektivně – okem fotoaparátu nebo kamery.

  Ze všech těchto zdrojů se napájí realismus a naturalismus. Poslední třetina 19. století je také obdobím, které se blíže začíná zabývat právy jednotlivců*kyň, zejména do té doby téměř neexistujícími právy žen.

  Otázky současnosti začnou být ve Skandinávii tematizovány především díky literárnímu kritikovi Georgu Brandesovi. Jeho přednášky z roku 1871 vydané později pod názvem Hlavní směry v literatuře 19. století jsou polemickou agitací za svobodu myšlení, za literaturu, která „předkládá problémy k diskuzi“.

  Brandesův apel vyslyšela řada dánských, norských a švédských literátů*ek, mezi nimi i Henrik Ibsen. Ten prostřednictvím svých dramat začne nahlížet do obývacích pokojů vyšší střední třídy a v jeho hrách se objevují do té doby nezvyklá témata, která se sice v literatuře objevovala už od 50. let 19. století, na jevišti byla ale nepřípustná.

  Ibsen se zabývá nevyhovujícími poměry v manželství, konkrétně postavením ženy, mimomanželskými vztahy mužů, nebo obecně životem ve lži, případně mezigeneračními konflikty. Častým tématem je také korupce a zpronevěra peněz. 

  Na tehdejší publikum působily Ibsenovy hry jako Domeček pro panenky nebo Přízraky často skandálně, protože jejich hrdinové*ky mluvili*y nahlas o věcech, o kterých se ve slušné společnosti nemluvilo. Často také svými činy dávali*y najevo, že se se špatným nastavením společnosti nehodlají smířit. Tyto hry byly navíc důsledně psány prózou (předchozí doba pokládala za hodnotná jen dramata psaná veršem – např. blankversem nebo alexandrinem).

  Jak psal Ibsen hry?

  Neméně podstatná než zmiňovaná témata je forma těchto Ibsenových her v próze. Ibsen ji nevynalezl (jeho velkým inspiračním zdrojem byl koncept tzv. dobře udělané hry, který dovedl k dokonalosti zdatný francouzský autor melodramat a komedií Eugène Scribe), ale adaptoval pro potřeby společenskokritické hry a postupně ji zdokonalil. V této souvislosti se můžete setkat s termínem analytická technika.

  Analytické drama je drama s bohatě rozvinutou, narativně zprostředkovanou předtextovou historií. Na jednání postav má vliv především to, co se stalo v minulosti. Fabule hry je tedy odkrývána postupně pomocí důmyslných retrospektiv. Postavy se dozvídají o tom, co se v minulosti stalo, velice přirozeně, z dialogů. Aby zjistily, co se v minulosti stalo, kladou si mezi sebou otázky. Z nově odhalených skutečností vyvozují postavy důsledky.

  Ibsen odstraňuje poznámky stranou a monology jako nerealistické prostředky. Scény jsou kauzálně spjaty a logicky vedou k rozuzlení. Dialog, scéna, kostýmy, scénické jednání jsou zvoleny tak, aby vypovídaly o postavách a o prostředí. Ve scénických poznámkách je všechno jasně a často rozsáhle popsáno. Každá postava je pojata jako osobnost, jejíž chování lze vysvětlit dědičností nebo prostředím. Zdůrazněny jsou tak vnitřní psychologické motivace postav. Ibsen zároveň sofistikovaně pracuje se symboly. Běžné objekty nebo postavy jsou nasyceny významem, který překračuje jejich doslovný význam. Při tvorbě a recepci inscenace pracujeme v této souvislosti s pojmem divadelní znak.

  Hry často končí smrtí hlavní postavy (postava může také odejít nebo zůstat osamocena). Je ale otázkou, zda se dostavuje katarze typická pro klasickou tragédií, která také často končila smrtí hrdiny*ky. Bytostná tragika u Ibsena nespočívá ve smrti, ale v samotném životě (řada jeho postav je na konci hry odkázána k tomu žít svůj život, který se v průběhu děje otřásl v základech, dál). Ibsen navíc koncipuje konce svých her ambivalentně. Jak čtenář*ka, tak inscenátor*ka nebo divák*čka si může klást otázku, jak si konec vyložit. Co znamená, že Nora odešla od manžela? Bylo její rozhodnutí správné? I tato ambivalentnost odlišuje Ibsenovy hry od her jeho současníků a činí je zvláštním způsobem napínavými.

  Henrik Ibsen – Divoká kachna

  • Divoká kachna je Ibsenova hra z roku 1884. 
  • Má 5 dějství
  • Vyskytuje se v ní pět hlavních postav (továrník Werle, jeho syn Gregers, Hjalmar Ekdal, jeho manželka Gina Ekdalová, jejich čtrnáctiletá dcera Hedvika).
  • Odehrává se u továrníka Werleho (1. dějství) a u fotografa Ekdala doma (2.–5. dějství) v průběhu necelých 2 dnů.

  Syžet: Do Ekdalovy rodiny zavítá dlouho nepřítomný přítel Gregers Werle. Když zjistí, že si Hjalmar vzal bývalou milenku Gregersova otce a jeho dcera Hedvika možná není jeho dcerou, chce aby Hjalmar poznal pravdu a přestal žít v přetvářce. Konfrontace s pravdou způsobí v rodině chaos, v jehož důsledku Hedvika zemře.

  Textový blok
  Obsah pouze pro přihlášené pedagogy.

  Hledání tématu?

  Text divadelní hry nabízí různá témata, o kterých chtějí inscenátoři*rky s diváky*čkami komunikovat. Témat může být i více a během zkoušení se původní představa a záměr proměňují, protože divadelní tvorba je kolektivní tvůrčí proces. Témata ohledáváme zkoušením, reflexí, debatou, zkoumáním inspiračních zdrojů a tak dále. Zkoušení inscenace trvá zpravidla několik týdnů. Zkoušením dochází ke zpochybnění, zpřesňování, demaskování, nalézání odpovídajících divadelních prostředků a k jejich estetizaci. Divadlo je laboratoř.

  Téma v Divoké kachně? LEŽ!

  RELLING: Jo, abych nezapomněl, pane Werle juniore, nepoužívejte tohle cizí slovo: ideály. Máme na to dobré domácí slovo: lži.

  GREGERS: Chcete říct, že to jsou příbuzné pojmy?

  RELLING: Jo, asi tak jako tyfus a sepse.

  (Henrik Ibsen: Divoká kachna)

  V dramatu Divoká kachna vystupuje čtrnáctiletá Hedvika, dcera Giny a Hjalmara Ekdalových. Její rodinné zázemí je stabilní. Stabilita je ale důsledkem zatajovaných skutečností, o nichž některé postavy vědí, jiné je tuší. Jedná se o tzv. milosrdné (nebo také bílé) lži, kdy je určitá skutečnost zatajena, protože se předpokládá, že její odhalení by mohlo dotčené zranit. Otázka, zda se mají takové věci tajit, nebo je třeba žít v pravdě, je jednou z ústředních otázek Ibsenovy hry. Stručně ji formuluje doktor Relling, vedlejší postava hry, který je zastáncem milosrdných lží.

  „Když připravíte průměrného člověka o životní lež, připravíte ho tím zároveň o štěstí.“

  Henrik Ibsen (Henrik Ibsen: Divoká kachna, IV. Dějství. Překlad František Fröhlich)

  Textový blok
  Obsah pouze pro přihlášené pedagogy.

  Milosrdné lži (nebo také bílé lži)

  Společenská pravidla v našich zeměpisných šířkách si v některých chvílích přetvářku, ba přímo lež, vyžadují. Pak je tedy otázkou morálky a etiky, zda je taková lež přípustná. Určitě se totiž o lež jedná, ovšem je stále prohřeškem, je-li provedena s dobrým úmyslem? Je lží snaha o dodržení společenských konvencí nebo se jedná o takt? 

  Někdy si nedokážeme představit důsledky, které lež způsobí v dlouhodobém časovém horizontu. Jak bude reagovat někdo, kdo se pozdě v životě dozví skutečnost, která zásadně mění jeho pozici v rodině? Lidská existence je téměř za každých okolností definovaná vztahem ke skupině. Zatajení konkrétní informace nemusí mít vliv jen na jedince, kterého se lež přímo týká, může ovlivnit i životy dalších lidí, právě proto mohou být někdy konkrétní skutečnosti zamlčovány po celé generace.

  Divoká kachna jako metafora

  Ve hře Divoká kachna se vyskytuje živá divoká kachna. Ekdalovi ji získali poté, co ji Gregersův otec (továrník Werle) postřelil na lovu. Kachna se uzdraví, ale už nemůže létat. Ekdalovi ji chovají na půdě spolu se slepicemi a králíky. Kachna prospívá a všichni jsou spokojení. V pátém dějství požádá Gregers Hedviku o oběť – chce, aby se Hedvika kachny vzdala, protože ví, že pro ni i pro celou rodinu jde o nejcennější věc, kterou vlastní. Hedvika se rozhodne, že požádá dědečka, aby kachnu zastřelil.

  Jak funguje metafora v divadle?

  „Obrazné prostředky umožňují divadlu vyjádřit prakticky cokoli. Děj se může odehrávat kdekoli (na zemi, pod zemí, nad zemí, ve fantazii, představě, snu, utopii), kdykoli (v minulosti, přítomnosti i budoucnosti, případně mimo čas), mohou v něm figurovat lidé, zvířata, ale i nebeská tělesa, personifikované vlastnosti, abstrakce. Herec je s to několika kroky urazit několik mil, přenést se na libovolné místo jako v pohádce, činem stvořit libovolný dramatický prostor.“

  (Zděněk Hořínek: Metaforičnost divadla)

  Můžeme rozlišit metaforu v dramatickém textu, kterou zkoumáme literárněvědnými metodami (hledáme metaforická vyjádření v promluvách postav a analyzujeme je s ohledem na okolní kontext), a divadelní metaforičnost, jejímiž nositeli jsou dramatické situace, akce, předměty apod.

  Určitý děj lze na jevišti vyjádřit v zásadě dvojím způsobem: buď přímým zpodobněním (kopírujícím realitu), nebo metaforickým (opisem, přenosem významu, symbolem, podobenstvím, náznakem aj.). Není podstatné, zda obrazivé elementy vycházejí přímo z dramatického textu, nebo jsou přínosem herecké nebo režijní tvorby.

  Pokud například potřebujeme na jevišti vytvořit dojem tmy, můžeme buď ztlumit osvětlení (přímé zpodobnění), nebo hledat jiné způsoby, jak tmu divákům*čkám sugerovat (zhasneme svíčku, ovšem osvětlení ponecháme, herci*ečky poté tmu zahrají – budou ji sugerovat svým jednáním a chováním). Diváci*čky tedy budou vědět, že je naprostá tma, ale přitom vše uvidí.

  Podobně můžeme zacházet i s dalšími jevy, zvláště s těmi, které jsou naturalistickými prostředky těžko vyjádřitelné nebo technicky neřešitelné. Porod dítěte lze znázornit vyjmutím libovolného předmětu zpod oblečení postavy. Použijeme-li pro zpodobnění narozeného Ježíška dřevěnou kuželku, pochopíme i následující obraz, v němž vstoupí na scénu Herodesovi vojáci, kteří mají na šavlích přivázané kuželky. Použití metaforických prostředků umožňuje aktualizaci i zobecnění. Dovoluje také odstup od fyziologické stránky konkrétního procesu (zrození, utrpení, smrt) a umožňuje tak zamyslet se nad vyšším a hlubším smyslem události.

  Metafora v divadle může mít mnoho podob: může využívat bohatou scénografii nebo může jít o divadlo vnějškově velmi chudé. Takové divadlo může ale nepotřebuje disponovat přemírou technických prostředků. V centru vždy stojí herec*čka a jeho*jí jednání. Metaforické divadlo je divadlo důvtipné, které aktivizuje diváckou mentalitu a emocionalitu a provokuje diváckou představivost, počítá totiž s jeho osobními, subjektivními asociacemi možná i více než divadlo naturalistické, které diváka*čku často (nikoli však vždy) situuje spíše do pozice pasivního pozorovatele*ky.

  Obrazné vyjadřování mimo umění

  Bylo by mylné domnívat se, že obrazné vyjadřování je jen ozvláštňujícím prvkem, s nímž se shledáváme v uměleckých dílech nebo v řečnických cvičeních. Metafora prostupuje náš každodenní život – nejen v jazyce, ale i v myšlení a činnosti.

  Shrnutí tématu Dialog

  • Dialog není jen konverzace, jde o výměnu replik, která nejčastěji sleduje konkrétní cíl. Jeho součástí může být monolog.
  • Oproti tomu dramatický dialog je způsob, jakým je organizována konverzace v dramatu nebo v audiovizuálním díle. Má přidané funkce, které souvisí s tím, co všechno se skrze něj sděluje, a je vždy stylizovaný. Jeho součástí může být dramatický monolog, který může fungovat i samostatně.
  • Dramatický dialog lze dobře demonstrovat na divadelních hrách z 19. století, kdy byl v souvislosti s realistickými a naturalistickými tendencemi zdokonalen.
  • Divoká kachna je hra Henrika Ibsena, která tematizuje životní lež, k čemuž využívá symbolu v podobě živé divoké kachny.
  • Lež je záměrná nepravda. Zvláštním případem lži jsou lži milosrdné. Tehdy lžeme, protože si myslíme, že je to pro člověka, jehož se lež dotýká, přínosné. Podobně lžou postavy ve hře Divoká kachna. Otázka je, co způsobí zatajování konkrétních skutečností v dlouhodobém horizontu a jaké důsledky může mít jejich náhlé odhalení.
  • Metafora – pomocí analýzy ukázek z dramatu Divoká kachna jsme zjistili, že metafora není jen ozvlášťňovací prostředek, ale že může být i nositelem dalšího významu (s divokou kachnou se identifikují jednotlivé postavy hry). Pomocí analýzy ukázek z inscenací Divoké kachny jsme zjistili, že metaforický je nejen text, ale i inscenace. Metafora (v širším smyslu obrazné vyjadřování) je běžný způsob, jakým divadlo pracuje, pokud nechce nebo nemůže být popisné. 
  • Divadelní znak (symbol) je prostředek, kterým divadlo předává divákům*čkám informace. Znak může být realistický i zástupný (metaforický). 
  • S obrazným vyjádřením se můžeme setkat i v neuměleckých textech. Ve skutečnosti v metaforách i myslíme. Metafora může být využita i manipulativním způsobem, je proto dobré umět ji rozpoznat a uvědomit si, co její využití způsobuje.

  Autoevaluace formou myšlenkové mapy

  Přehledně uspořádejte následující pojmy, případně doplňte další, které si s probraným tématem spojujete.

  Henrik Ibsen – Norsko, 19. století

  Divoká kachna – drama z roku 1884

  analytické drama – drama s bohatě rozvinutou narativně zprostředkovanou předtextovou historií

  dialog – komunikace dvou nebo více účastníků*ic

  dramatický dialog – zvláštní případ řeči mluvené s přidanými funkcemi

  lež – sdělení neplatné nebo nepravdivé informace

  metafora (metaforický pojem) – obrazné vyjádření

  Test

  Test z kapitoly Dialog

  5–10 minut

  Rozšiřující zdroje

  Knihy:

  • První ze dvou dílů výboru obsahující nejhranější hry H. Ibsena (IBSEN, Henrik. Hry I. Praha: Divadelní ústav, 2006. Texty her Peer Gynt, Domeček pro panenky, Přízraky, Nepřítel lidu, Divoká kachna v překladu Františka Fröhlicha, Josefa Bruknera a Josefa Vohryzka).
  • Životopis Henrika Ibsena, který čtivým způsobem mapuje i vznik H. Ibsena jako kulturní ikony (FIGUEIREDO, Ivo de. Henrik Ibsen. Člověk a maska. Praha: Karolinum, 2015).
  • Studie věnovaná výstavbě Ibsenových dramat (HOŘÍNEK, Zdeněk. „Ibsenovská dramatická forma“. In Cesty moderního dramatu. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon, 1995, s. 1–13).
  • Příručka obsahující popis a analýzy všech Ibsenových her. K tomuto materiálu přistupujte kriticky, obsahuje větší množství redakčních pochybení (ANDERSENOVÁ, Merete Morken. Ibsenův lexikon. Bratislava: Gral, 1999).
  • Komplexní pojednání o metaforách prostupujících různé oblasti lidské činnosti (JOHNSON, Mark a LAKOFF, George. Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2002).
  • Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích (GREGOR, Miloš a MLEJNKOVÁ, Petra. Zvol si info. Brno: CPress, 2018).

  Ostatní média:

  Virtuální centrum provozované Univerzitou v Oslu, kde najdete mnoho dalších informací o Ibsenově životě a díle v angličtině („The Virtual Ibsen Centre“ University in Oslo. (https://www.hf.uio.no/is/english/services/virtual-ibsen-centre/).

  Stránky Ibsenova muzea v Oslu v angličtině (https://ibsenmt.no/en/ The IBSEN Museum & Teater).

  Stránka věnovaná způsobu, jak se k nám dostávají informace a jak rozlišovat jejich kvalitu (ŠPOK, Dalibor. „Doba postfaktická“ Psychologie pro každého. https://psychologie.cz/doba-postfakticka/).

  Audiohra:

  Play by Ears. Důkaz 111. Play by Ears, 2020 (audiohra).

  Videohry:

  Quantic Dream. Beyond: Two Souls. Sony Computer Entertainment, 2013 (videohra).

  Stoic. The Banner Saga. Versus Evil, 2014 (videohra).

  Warhorse Studios. Kingdom Come: Deliverance. Deep Silver a Warhorse Studios, 2018 (videohra).

  Portál Dramox

  Použitá literatura:

  BLÁHOVÁ, Dagmar. Herectví a film. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2020.

  BOGART, Anne a LANDAU, Tina. Úhly pohledu. Praha: Divadelní ústav ve spolupráci s Divadlem Archa, 2007.

  BOLESLAVSKY, Richard. Acting: The First Six Lessons. New York: Routledge, 2010.

  BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Divadelní ústav, 1999.

  DROZD, David. Kapitoly z teorie dramatu: studijní text pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

  FISCHER-LICHTE, Erika. „Znakový jazyk divadla (K problému generování divadelního významu)“. Divadelní revue, 1999, r. 10, č. 2, s. 18–30.

  HOŘÍNEK, Zdeněk. „Ibsenovská dramatická forma“. In HOŘÍNEK, Zdeněk. Cesty moderního dramatu. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon, 1995, s. 1–13.

  HOŘÍNEK, Zdeněk. „Metaforičnost divadla”. In HOŘÍNEK, Zdeněk. Divadlo jako hra, Brno: Blok, 1970.

  HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012.

  HOEYE, Michael. „Adventures in Real Space: An Alternate Mode of Thinking and Problem Solving”. In MERTZ, Annelise (ed.). The Body Can Speak: Essays on Creative Movement Education with Emphasis on Dance and Drama. Carbondale: Southern Illinois University Press, 2002, s. 65– 70.

  HUMPÁL, Martin, KADEČKOVÁ, Helena a PARENTE-ČAPKOVÁ, Viola. Moderní skandinávské literatury 1870–2000. Praha: Karolinum, 2006.

  IBSEN, Henrik. „Divoká kachna“. In IBSEN, Henrik. Hry I. Překlad František Fröhlich. Praha: Divadelní ústav, 2006, s. 372–450.

  KARLÍK, Petr, NEKULA, Marek a PLESKALOVÁ, Jana (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2016.

  KOWZAN, Tadeusz. „Znak a divadlo“. In ROUBAL, Jan (ed.).  Divadlo v průsečíku reflexe: Antologie současné polské divadelní teorie. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2018.

  LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998.

  MACHALÍKOVÁ, Jana, MUSIL, Roman. Improvizace ve škole. Praha: Informatorium, 2015.

  MACHKOVÁ, Eva. Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky. Praha: Portál, 2012.

  MARSDEN, Robert. Inside The Rehearsal Room. Process, Collaboration and Decision-making. London: Bloomsbury Publishing, 2022.

  MERTZ, Annelise (ed.). The Body Can Speak: Essays on Creative Movement Education with Emphasis on Dance and Drama. Southern Illinois University Press. 2002, s. 65.

  MITCHELL, Katie. Umění a řemeslo režiséra. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015.

  MOLIÈRE. Lakomec. Překlad Vladimír Mikeš. Praha: Artur, 2008, s. 63.

  MRŠTÍK, Alois, MRŠTÍK Vilém. Maryša. Brno: Tribun EU, 2007, s. 44–45.

  MUSSET, Alfred de. Lorenzaccio. Překlad Karel Kraus. Praha: Artur, 2006, s. 36–37.

  PFISTER, Manfred. The Theory and Analysis of Drama. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

  ROACH, Joseph. The Players Passion. Studies in The Science of Acting. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2015.

  SENNETT, Richard. Building and Dwelling. London: Penguin Books, 2019.

  SHAKESPEARE, William. „Hamlet, princ dánský“. In SHAKESPEARE, William. Tři tragédie. Překlad Jiří Josek. Praha:  Odeon, 2012, s. 61–83.

  SOFOKLÉS. „Král Oidipús“. In SOFOKLÉS. Tragédie. Překlad Ferdinand Stiebitz. Praha: Svoboda, 1975, s. 220–222.

  STYAN, John L. Prvky dramatu. Praha: Orbis, 1964.

  SZONDI, Peter. Teória modernej drámy. Bratislava: Tatran, 1969.

  VYBÍRAL, Zbyněk. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál, 2003.

  ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2018, s. 99-100.

  MARTÍNKOVÁ, Lenka. „Fenomén lži – Proč je lež tak rozšířený nešvar?“ Psychologie pro každého https://psychologieprokazdeho.cz/fenomen-lzi/

  Nahoru na start