Obsah kapitoly Divadelnost

  Divadelnost

  „Celý svět je divadlo a lidé, muži, ženy, jsou jen herci.“

  William Shakespeare: Jak se vám líbí 

  Co je to divadelnost všedního života a veřejného prostoru?

  Jak rozumět světu kolem nás a proč funguje zrovna tak, jak funguje? Divadelnost je jedním z nástrojů, jak si na tuto základní otázku bytí odpovědět. Pokud se na dění kolem nás podíváme jako na divadlo, uvidíme úplně běžné situace, které zažíváme v životě a vnímáme je jako součást naší přirozenosti, jako „něco vytvořeného“. Uvidíme, že jsou určitým způsobem záměrně či nezáměrně konstruovány, kulturně podmíněny a mají svůj význam a vliv nejen na náš způsob života, ale i fungování společnosti, jíž jsme součástí. Prostřednictvím pojmů vlastních divadelnímu umění jako například „role“ “scénář“, „režie“ nebo „scénografie“ lze jednání lidí a veřejné události analyzovat a interpretovat a jejich význam tak odkrývat. To nám pomůže nejen pochopit, proč konkrétní společnost funguje tak, jak funguje, a lépe se tak zorientovat, ale i přemýšlet nad hodnotami, které žijeme, a třeba je i měnit.

  ilustrace Divadelnost, Karolína Srpková
  Ilustrace na stránce: Karolína Srpková

  O kapitole Divadelnost

  Průřezová témata učebnice

  • metaforické, nepřímé, obrazné vyjádření (v umění a mimo ně) 
  • divadelní metafora jako nástroj porozumění světu kolem sebe 
  • vztah „reality“ a jejího zobrazení (v umění či médiích)

  Rozvíjené klíčové kompetence

  • komunikativní
  • k řešení problémů
  • sociální a personální
  • občanská
  • k podnikavosti

  Jak pracovat s touto kapitolou?

  Kapitola obsahuje stručný teoretický úvod a potom následuje pět tematických bloků, které prohlubují poznání tématu Divadelnost:

  • Icebreaker: prolomte ledy
  • Theatrum mundi: uvažování o „divadle světa“ v historii
  • Divadelnost: teorie, pojmy, koncepty
  • Aspekty divadelnosti konkrétních společenských událostí
  • Projekt 

  Každý z bloků představuje tematický celek, který můžete prozkoumat různými způsoby. Kapitolu si můžete představit také jako cestu, na kterou si můžete vybrat svého průvodce. Výběrem průvodce se vám otevře konkrétní cesta, kde na sebe jednotlivá zastavení, témata a aktivity vhodně navazují. Můžete si ale samozřejmě zvolit sami, jestli chcete kapitolu chápat jako příležitost ke hře, anebo raději s nabízeným obsahem pracovat po svém.

  Pokud si chcete kapitolu zahrát jako hru, vyberte si svého průvodce:

  • Hamlet
  • Petruccio a Kateřina
  • Puk
  • Jaques

  Možná vám ta jména někoho připomínají…

  Pokud si chcete z nabízených materiálů vybrat sami, doporučujeme tento postup:

  Tematické bloky obsahují vždy dvě nebo vícero aktivit, z nichž si lze vybrat. Aktivity z těchto bloků spolu můžete libovolně kombinovat podle potřeb vyučujících, studenstva či právě probírané látky. Nicméně kapitola je koncipována tak, aby z jednotlivých aktivit bylo možné vytvořit program hodin v doporučeném sledu:

  1. Icebreaker: prolomte ledy (možnost výběru)
  2. Theatrum mundi: uvažování o „divadle světa“ v historii (možnost výběru)
  3. Divadelnost: teorie, pojmy, koncepty (možnost výběru)
  4. Aspekty divadelnosti konkrétních společenských událostí (možnost výběru)
  5. Projekt (možnost výběru). 

  Pozvěte si lektora*ku nebo teatrologa*žku

  V kapitole navrhujeme celou škálu tvůrčích a herních aktivit. Některé hry, etudy a zadání možná sami používáte, jiné si třeba troufnete podle metodických návodů vést sami. Dobrým řešením je ale také přizvat do výuky divadelní tvůrce*kyně různých profesí (herce*ečky, režiséry*ky, dramaturgy*ně, scénografy*ky, produkční, jevištní technology*žky) nebo divadelní lektory*ky – můžete se obrátit třeba na Asociaci divadelních lektorů (divadelnilektori.cz),  vyhledat lektorské oddělení některého z divadel, vyzkoušet workshop typu divadlo fórum, divadlo utlačovaných nebo se obrátit přímo na divadelníky*ice, které znáte. Divadelní zážitek vám připravují nejen ti na jevišti  – zajímavé aspekty divadelní tvorby s vámi mohou sdílet divadelní produkční a další osoby, které se podílejí na organizaci divadelního zážitku. Metodické postupy, které částečně využívají principy divadelní práce a tvorby,  nabízí třeba programy globálního vzdělávání organizace NaZemi, blízké tématům, o kterých v kapitole mluvíme.

  V kapitole se také setkáváte s teoretickým výkladem, který připravilo několik teatroložek. Pokud byste takového odborníka*ici chtěli pozvat do výuky, aby výklad na konkrétní téma prohloubil, můžete se obrátit na Katedru divadelních studií Filozofické fakulty MU. Více informací naleznete na adrese: https://divadlo.phil.muni.cz/pro-verejnost/spoluprace-se-ss

  Modelové hodiny

  Na ideální realizaci celé kapitoly doporučeným způsobem by měly vystačit tři vyučovací hodiny.

  Pro představu zde nabízíme tři konkrétní příklady realizace kapitoly v různé časové dotaci jedna, dvě nebo tři vyučovací hodiny. 

  Jednu vyučovací hodinu lze naplnit dvěma různými způsoby. Zaprvé ve sledu Icebreaker (interaktivní ilustrace), teoretický úvod a Divadelnost: teorie, pojmy, koncepty (možnost výběru). Zadruhé: Icebreaker (interaktivní ilustrace), teoretický úvod a Projekt (možnost výběru).

  Dvě vyučovací hodiny lze naplnit naplnit například takto: První hodina proběhne ve sledu Icebreaker (možnost výběru z aktivit), teoretický úvod,  Divadelnost: teorie, pojmy, koncepty (možnost výběru). Druhá hodina proběhne ve sledu Icebreaker (možnost výběru), Aspekty divadelnosti konkrétních společenských událostí (možnost výběru).

  Tři vyučovací hodiny lze naplnit například takto: První hodina proběhne ve sledu aktivit Icebreaker, teoretický úvod, Theatrum mundi: uvažování o „divadle světa“ v historii, Divadelnost: teorie, pojmy, koncepty (možnost výběru). Druhá hodina proběhne ve sledu aktivit Icebreaker (možnost výběru) a Aspekty divadelnosti konkrétních společenských událostí (možnost výběru) a třetí hodina ve sledu Icebreaker a Projekt.

  Text kapitoly si můžete poslechnout v audioverzi.

  Divadelnost všedního života a veřejného prostoru

  Aneb o tom, jak hrajeme svými slovy, oděvem, tělesností a jednáním

  ilustrace divadelnost

  Co se vám vybaví, když se řekne divadlo?

  Slovo divadlo evokuje různé představy. Někomu se vybaví jeviště a na něm jednající herci a herečky, někomu konkrétní herecká osobnost, někomu zase tleskající publikum. Divadlo však může evokovat také jen mimořádnou událost, která si žádá adekvátní dress code, honosnou budovu divadla s pozlaceným štukováním a zrcadly, jednoduchý černý sál tzv. blackbox, přehlídku amatérských divadelních souborů nebo velkolepou cirkusovou nebo taneční show hostující po celém světě.  Všimněme si, že všechny uvedené příklady spojuje uvažování o divadle coby umění. Divadlo chápané jako něco, co má ve veřejném prostoru své speciální místo (budovu), kde pracují lidé na konkrétních speciálních pozicích (např. režisér*ka, dramaturg*yně, scénograf*ka, herec*čka, uvaděč*ka, intendant*ka, osvětlovač*ka, zvukař*ka, rekvizitář*ka, PR ad.), kde se pro konkrétní publikum odehrává něco do jisté míry vyděleného ze všedního života, co je nazkoušené a co má přinést estetický zážitek, podněty k přemýšlení i k pobavení (představení, performance). Samozřejmě lze uvažovat o tom, že i zde je třeba počítat s velkou mírou nezáměrnosti (např. když se někomu v publiku udělá špatně a je potřeba zásahu záchranky, herec*čka splete text, což přinutí ostatní herce improvizovat apod.). 

  Ten, kdo byl alespoň jednou v divadle, bude zřejmě souhlasit s tvrzením, že jako pod lupou (pomocí uměleckého jazyka) ukazuje divadlo buď celé příběhy lidí, nebo jen životní situace a v případě nedramatického divadla (divadlo, jehož základem není ztvárnění původního dramatu či dramatizace jiného literárního díla) třeba jen pocity nebo myšlenkové koncepty. Tedy v každém případě je zde možné přemýšlet o sobě samém nebo o společnosti, zkrátka o životě, neboť se v divadle na různé podoby umělecky ztvárněného života díváme nebo v případě různých žánrů performance dokonce na situaci participujeme. 

  Co ve všedním životě či veřejném prostoru připomíná divadlo, ale není to umění?

  Pakliže divadlo zrcadlí sám život, je možné najít divadlo i v životě samotném? Takové divadlo, které však není uměním, ale žitou zkušeností?

   Oslava, Ilustrace Karolína Srpková

  Různí lidé, kteří se zabývají teorií divadla, se shodují na tom, že ano, inspirují se i sociologií, antropologií nebo sociální psychologií a uvažují o tom, jak se lze dívat na různé aspekty jednání lidí ve všedním životě nebo veřejných událostí jako na divadlo. Možná vás napadne, k čemu to může být užitečné? Divadlo je umělecké ztvárnění reality a realita je prostě realita. Smysl tkví právě v tom, že realita není jen realita, ale že i běžné situace, v nichž se nacházíme, jsou do určité míry různými aktéry (dokonce i námi samotnými) a silami někdy záměrně a vědomě, někdy nezáměrně a nevědomě „konstruované“. A právě koncept divadelnosti všedního života a veřejných událostí, který je obsahem této kapitoly, pomáhá jednoduše pochopit, jak události okolo sebe můžeme interpretovat, dekódovat a odkrývat tak jejich význam. Zjistíme například, že tvář kandidáta*ky na prezidenta*ku, s níž se setkáváme na billboardech a na veřejných vystoupeních a debatách, je, ačkoliv často působí nesmírně autenticky, jako v případě politiků*ček, vytvořena jako role a že lze konkrétně pojmenovat, jak se kandidát*ka v předvolební kampani stylizuje a na koho tím, co říká a jak vypadá, cílí. Zjistíme však také, že se podobně stylizujeme i my sami pomocí fotek, videí a statusů na sociálních sítích, jen tím nechceme přesvědčit širokou veřejnost, aby nás volila do nějakého úřadu, ale spoluvytváříme tak obraz o sobě před svými přáteli a využíváme virtuální prostor pro upevnění své identity.

  Nohy, Ilustrace Karolína Srpková

  Zjistíme také, že ve svém životě jednáme v mnoha situacích dle předem daných scénářů, které jsme se prostřednictvím socializace do daného kulturního prostředí naučili a sdílíme je s ostatními, přičemž v každém okamžiku víme, kdo má v situaci jakou roli, co máme zhruba očekávat a jak se máme chovat (např. víme, jak si objednat v restauraci nebo jak nakoupit – že si sice v obchodě bereme věci, jako by byly naše, ale že nejsou naše a musíme při odchodu projít pokladnou a zaplatit). Koncept divadelnosti nám pomůže také pochopit, že konkrétní prostředí vyžadují dodržování určitých konvencí a pokud je neznáme nebo ignorujeme, může se stát, že v daném prostředí neuspějeme nebo nebudeme přijati.

  Staroch, Ilustrace Karolína Srpková

  Kdo jsou vaši průvodci?

  Celou kapitolu i její jednotlivé tematické celky lze prozkoumat různými způsoby. Můžete se rozhodnout, zda chcete s nabízeným obsahem pracovat po svém, nebo zda jej pojmete jako příležitost ke hře, ve které se vydáte na cestu s vybraným divadelním doprovodem. Každá ze čtyř cest obsahuje vhodně řazené a navazující zastavení, témata a aktivity.

  Vyber si jednoho z průvodců, nebo se rozhoduj pro aktivity sám.

  Icebreaker: prolomte ledy

  Nech se chvíli vést asociací a uvažuj nad tím, co ovlivňuje identitu člověka (nebo i tvou vlastní). Podívej se blíže na konkrétní příklad sociální role a zkus jej analyzovat. Vyzkoušej si na vlastní kůži, co to znamená být součástí společnosti, interagovat s druhými a hrát různé sociální role. 

  Vydej se na cestu se svým průvodcem, anebo se vrať a vyber si jinou cestu.

  Theatrum mundi: uvažování o „divadle světa“ v historii

  Uvažování o divadle světa, tzv. theatrum mundi, v historii divadla 

  Svět sám o sobě lze nahlížet a interpretovat jako divadlo – lidé jsou herci, kteří hrají svou roli ve svém životním příběhu na pozadí každodenních i výjimečných událostí doma i ve světě. Sami divadelníci v historii i dnes tuto skutečnost vnímají, tematizují, rozehrávají a využívají. Pojďme se blíže podívat jak: stačí, když se blíže seznámíš s jednou z nabízených cest, ale může být zajímavé seznámit se se všemi a vzájemně je porovnat.

  „All the worlds’ a stage And all the men and women only players.“ (William Shakespeare: As You Like It )

  Celý svět je scéna a všichni muži a ženy pouzí herci. (překlad Pavel Drábek, 2023)

  Ba celý svět jest divadlo, a muži a ženy jsou jen hercové a herečky. (překlad Jakub Malý, 1870)*

  Celý svět je scéna a muži, ženy, všichni jsou jen herci. (překlad E. A. Saudek, 1941)**

  Jeden z příkladů použití metafory „všichni hrajeme divadlo“ a „divadlo světa“ 

  *zdroj: https://www.phil.muni.cz/kapradi  /  **zdroj:  https://corpora.fi.muni.cz/kapradi/run.cgi/browse?textid=Saudek_AYL.cz;firstblock=351

  Divadlo v pojetí Komenského mělo být prostředkem mravní, společenské a jazykové výchovy, mělo cvičit bystrost, pohotovost a vtip, zbavovat ostychu, učit přirozenému vystupování na veřejnosti, zdokonalovat mimiku, mluvní projev a připravovat žáky na jejich povolání.”

  (Česká divadelní encyklopedie)

  Bertolt Brecht vytvořil koncept didaktické hry (německy Lehrstück) určené laikům, jejímž cílem bylo to, aby si prostřednictvím hraní role lépe mohli uvědomit problémy dobové společnosti. 

  Tento koncept didaktické hry rozvinul v 50. a 60. letech 20. století brazilský divadelník a divadelní teoretik Augusto Boal se svým souborem Teatro de Arena. 

  Základním principem úvah Komenského, Brechta i Boala je důvěra, že tělesný prožitek role v konkrétní hrané situaci či příběhu jednak napomáhá člověku lépe porozumět podílu jednotlivých zúčastněných aktérů na daném konfliktu, jeho příčinám a důsledkům, jednak přispívá k hledání konstruktivního řešení či změny dané situace, ať už jde o problém více individuálního, nebo sociálního charakteru.

  Běh života, Ilustrace Karolína Srpková

  Na začátku dvacátého století uvažoval o roli divadelnosti v každodenním životě člověka i ruský divadelník a dramatik Nikolaj Nikolajevič Jevrejnov (1879–1953). Pod Jevrejnovovým pojmem „cit pro divadelnost“ si lze představit to, když malé dítě přirozeně chápe hru na převtělování pomocí  naprosto jednoduchých prostředků (např. když si hraje na maminku tak, že vaří knoflíky v hrnci, ukládá panenku ke spánku nebo si hraje, že nakupuje, a zrcadlí tak aktivity, které s ní zažívá, a internalizuje si tak svou představu o sociální roli matky a o tom, co obnáší).

  Divadelnost je tak organicky spjata s existencí člověka, že i kdyby nebylo mnohdy obtížného pořádání představení v arénách, divadlech, při karnevalech a dalších příležitostech, kdy vrozené cítění diváků získává obrovský potenciál díky talentu divadelních profesionálů, především herců, stále je tu i člověk na hony vzdálený oficiálnímu divadlu, jehož nutí hrát sám život. Člověk byl vazalem divadelnosti již několik tisíciletí před tím, než vzniklo skutečné divadlo. 

  Pokračuj na cestě se svým průvodcem, anebo se vrať a vyber si jinou cestu.

  Divadelnost: teorie, pojmy, koncepty

  Jakými způsoby lze nahlížet divadelnost v životě člověka a společnosti: teorie, pojmy a koncepty

  Metafora divadla světa se v druhé polovině 20. století stala inspirativní i pro vědní obory zabývající se společností. Nejen v sociologii a antropologii, ale například i filozofii se začalo toto uvažování, že svět je konstruován podobně jako divadlo, podrobněji rozpracovávat a začaly vznikat teoretické nástroje, jak interpretovat společenské procesy a fungování člověka ve společnosti pomocí pojmů přejatých z prostředí divadla. 

  Uvažování o divadelnosti či jinak řečeno teatralitě každodenního života mimo umění se stalo v druhé polovině 20. století podnětné také pro sociologii a antropologii. Důležitým konceptem pro myšlení o tom, jak lze analyzovat lidské jednání jako divadlo, je kulturní performance. Pod tímto pojmem si lze představit nejrůznější typy veřejných událostí, ve kterých probíhá komunikace performera*ky či performerů*ek (jednajících nebo hrajících) s publikem prostřednictvím fyzických (např. mimikou, gesty, tělesným postojem a napětím apod.), vizuálních (stylizace oděvu a líčení, rekvizity) a/či zvukových (např. řečí a jinými hlasovými projevy, reprodukovanými zvuky) prostředků.

  Prádlo, Ilustrace Karolína Srpková

  V úvodu své statě Všichni hrajeme divadlo Goffman píše: 

  „Jakmile se člověk ocitne ve společnosti druhých, ostatní se obvykle snaží o něm získat nějaké informace nebo využít znalosti, které o něm už mají… Informace o člověku pomáhají charakterizovat situaci, umožňují ostatním předem odhadnout, co od nich dotyčný bude očekávat a co oni mohou očekávat od něj. Takto poučené okolí bude vědět, jak nejlépe jednat, aby v dotyčném vyvolalo žádanou reakci.“

  (Erwing Goffman: Všichni hrajeme divadlo)

  „Každá kultura rozmanitým způsobem lidské tělo uchopuje (například způsob chůze a běhu, hygienické návyky). Tělo se převádí z řádu přírodního do kulturního. Každá známá kultura nějak zachází s tělem, upravuje jej, disciplinuje a přikládá mu nejrůznější významy. Jakkoli je tělo kulturní univerzálie, každá kultura s ním zachází rozdílně a žádná z nich nenechává tělo netknuté.“

  (Martin Soukup, Michaela Balcerová: Antropologie těla. Anthropologia Integra)

  Zjisti, jak číst veřejné události a co všechno nám přímo i nepřímo sdělují. Prozkoumej, co je to společenská role a co to znamená hrát ji dobře, nebo špatně. Podívej se, jak se konkrétní kulturní kontext přímo odráží na těle člověka.

  Pokračuj na cestě se svým průvodcem, anebo se vrať a vyber si jinou cestu.

  Ruka, ilustrace Karolína Srpková

  Aspekty divadelnosti konkrétních společenských událostí

  Když už víme, jak rozkrývat společenské události a role člověka i jeho tělesnosti v nich, pojďme se podívat na konkrétní příklady toho, co o nás přímo i nepřímo vypovídá naše jednání ve veřejném prostoru a jaké má důsledky.

  Pokračuj na cestě se svým průvodcem, anebo se vrať a vyber si jinou cestu.

  argumenty, ilustrace Karolína Srpková,

  Projekt

  Hlavní pointou této kapitoly je poznání, že naše skutečnost je do velké míry společností vědomě či podvědomě konstruována a jako konstrukci ji můžeme i rozkrývat a třeba tak lépe porozumět, proč se některé věci dějí tak, jak se dějí, a jaká je příčina jejich důsledků. Pojďme si ale takovou konstrukci také vyzkoušet prakticky a sami vědomě vytvořit veřejnou událost.

  Pokračuj na cestě se svým průvodcem, nebo se vrať, vypni průvodce a vyber si aktivitu dle vlastního uvážení.

  Lenoch, ilustrace Karolína Srpková

  Shrnutí

  • Jednání lidí a veřejné události jsou určitým způsobem záměrně či nezáměrně různými aktéry konstruovány.
  • Divadelnost je koncept, kterým lze nazírat dění kolem nás jako divadlo a prostřednictvím pojmů vlastních divadlu pak odkrývat jeho na první pohled někdy skryté významy.
  • Sociální role jsou konvenční formy chování ve vzájemném styku mezi lidmi. 
  • V běžných situacích (např. při návštěvě u lékaře, v kavárně či při jízdě v hromadné dopravě) často jednáme podle předem daných scénářů, kde každý aktér*ka „hraje“ svou sociální roli, což usnadňuje vzájemné interakce mezi lidmi (každý rámcově ví, co má dělat a co může očekávat od druhých).
  • To, jakým způsobem naplníme svou sociální roli v rámci určité konvence, rozhoduje, zda-li v dané situaci v interakci s druhými lidmi „uspějeme“ a budeme v daném prostředí přijati.
  • Toho, že se na fungování společnosti lze dívat jako na divadlo, si v historii divadla všiml mimo jiné anglický dramatik a básník  William Shakespeare nebo ruský divadelník Nikolaj Nikolajevič Jevrejnov.
  • Divadlo jakožto nástroj poznání toho, jaká je pozice člověka ve společnosti, využívali mimo jiné český myslitel Jan Amos Komenský, německý básník, dramatik a divadelní režisér Bertolt Brecht (koncept didaktické hry) nebo brazilský divadelník Augusto Boal (divadlo utlačovaných).
  • Kulturní performance je událost, která je založena na symbolickém jednání a která spoluvytváří určité konkrétně definované společenství. Probíhá při ní komunikace pomyslného performera či performerů s publikem prostřednictvím fyzických, vizuálních a/či zvukových prostředků. 
  • Příklady kulturní performance jsou nejrůznější druhy náboženských a sociálních obřadů a rituálů, oslavy svátků, svatby, pohřby, koncerty, sportovní události, politické mítinky, happeningy, divadelní představení, hry, koncerty, přednášky aj.
  • Na příkladu narozeninové oslavy můžeme vidět, že z rituálů, které jsou pro naši kulturu běžné, lze vyčíst mnohé o statutu a hodnotách těch, kteří je organizují či jsou jen jejich součástí.
  • Znalosti o divadelnosti nemusíme využít jen k interpretaci veřejných událostí nebo jednání lidí, ale naopak i v organizaci vlastních událostí a akcí.
  ilustrace Karolína Srpková
  Ilustrace na stránce: Karolína Srpková

  Rozšiřující zdroje

  MACYOVÁ, Joanna a JOHNSTONE, Chris. Aktivní naděje: jak čelit zmatku naší doby a nezbláznit se?. Praha: Grada, 2020. 

  FREIRE, Paulo. Pedagogika utlačovaných. Praha: Svobodná knihovna, z. s., 2022.

  https://futuropolis.cz/knihovna/

  Kapradí

  Marcel Mauss (1973) Techniques of the body, Economy and Society, 2:1, 70-88, DOI: 10.1080/03085147300000003

  SOUKUP, Martin, BALCEROVÁ, Michaela. Antropologie těla. Anthropologia Integra. Časopis pro obecnou antropologii a příbuzné obory, 2, 2011, 1.

  Mascia-Lees, Frances E. A Companion to the Anthropology of the Body and Embodiment. Wiley-Blackwell, 2011

  Použitá literatura

  GOFFMAN, Erving: Všichni hrajeme divadlo. Sebeprezetace v každodenním životě. Praha: Portál, 2018. 

  JEVREJNOV, Nikolaj. „Scénické ztvárnění života. Ex cathedra“.  Theatralia, 2014, r. 17, č. 1, s. 119–148, s. 126 a 123.

  KONÝVKOVÁ, Tereza. Tělo v pohybu: performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa. Brno: Masarykova univerzita, 2020.

  KUBINA, Lukáš a MUSILOVÁ, Martina. „Svět je symbolická interakce: symbolický interakcionismus jako východisko výzkumu teatrality veřejných událostí“. Theatralia, 2018, r. 21, č. 1, s. 9–32.

  MASCIA-LEES, Frances E. A Companion to the Anthropology of the Body and Embodiment. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. 

  MAUSS, Marcel. „Techniques of the body“. Economy and Society, 1973, r. 2, č. 1, s. 70–88.

  MUSILOVÁ, Martina. „Teatralita veřejných událostí – uvedení do problematiky“. Theatralia, 2014, r. 17, č. 1, s. 9–24.

  POLÁČKOVÁ, Eliška. „Několik poznámek k teatralitě (českého) středověku“. Theatralia, 2018, r. 21, č. 1, s. 53–70.

  RYBNÍČKOVÁ, Alena, CHLUP, Radek, PEHAL, Martin a KOUBKOVÁ, Evelyne. Happening: Mezi záměrem a hrou. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2015.

  RYŠANOVÁ, Tereza. Autenticita v instagramovém světě krásy. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2022.

  SHAKESPEARE, William. „Jak se vám líbí“. In SHAKESPEARE, William. Komedie II. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959, s.155–235, s. 188.

  SOUKUP, Martin, BALCEROVÁ, Michaela. „Antropologie těla“. Anthropologia Integra, 2011, r. 2, č. 1, s. 31–41.

  STERN, Jan. „Zemřít starý!“. Nový prostor, 2022, r. , č. 592, s. 6.

  „Divadlo utlačovaných a jeho historie.“ In Divadlo fórum. Metodika pro pedagogy. Praha: Fórum pro prožitkové vzdělávání, z. ú., 2020, s. 4–6. https://www.forumppv.cz/wp-content/uploads/2020/09/Metodika_Divadlo-f%C3%B3rum.pdf 

  „Gender: Stereotypizace – příběhy.“ Futuropolishttps://futuropolis.cz/prispevek/gender-stereotypizace-pribehy/

  „Komenský, Jan Amos.“ Česká divadelní encyklopediehttps://encyklopedie.idu.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=350&lang=cs 

  BUCHERT, Viliam. „Klimatický summit OSN byl neúspěšný, uškodila mu i hysterie slečny Grety.“ Reflexhttps://www.reflex.cz/clanek/komentare/97718/klimaticky-summit-osn-byl-neuspesny-uskodila-mu-i-hysterie-slecny-grety.html 

  HOLEC, Petr. „Komentář: Hysterická Greta seřvala politiky. Budou nám vládnout puberťáci?“  Bleskhttps://www.blesk.cz/clanek/zpravy-komentare/620186/komentar-hystericka-greta-servala-politiky-budou-nam-vladnout-pubertaci.html 

  Allan Kaprow: How to make a happening (1966) https://www.are.na/block/1402764

  Video záznam vystoupení Grety Thunberg na klimatickém summit OSN na platformě YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=KAJsdgTPJpU

  Video záznam bojového tance „Haka“ v podání rugbyového týmu All Blacks na platformě YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=I3gbneDt-S4 

  Video záznam z demonstrace na Letné ze dne 25. listopadu 1989 na platformě YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=x0aUIjCdp74

  Video reportáž z demonstrace na Václavském náměstí ze dne 28. října 1989 na platformě YouTube.  https://www.youtube.com/watch?v=RBkayHH3ah0

  Video záznam z demonstrace na Letenské pláni ze dne 23. června 2019 za odvolání premiéra Andreje Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešové na platformě YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qZEwQ9YsdR8

  Video záznam tanečního vystoupení na letišti v Dublinu na platformě YouTube.https://www.youtube.com/watch?v=5ff_uLoEBEo

  Video záznam vystoupení Filharmonie Brno v brněnské obchodní galerii Vaňkovka na platformě YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=xYrieSaPNFk

  Nahoru na start